NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

„A nap hőse” című műsor és az USANotebook.hu közös nyereményjátéka

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 35.; a továbbiakban: „Szervező”) a DIGI Sport 1, a DIGI Sport 2 és a DIGI Sport 3 csatornák facebook oldalán valamint honlapján nyereményjátékot (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Nyereményjátékok”) szervez.

A Nyereményjáték részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) a Szervező az alábbiakban határozza meg, melyeket a Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel maradéktalanul elfogad.1. A Nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és az adatok kezelője:

1.1. Szervező adatai:

neve: DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.
cégjegyzékszáma: 01-09-667975
adószáma: 11107792-2-44

1.2. A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:

www.facebook.com/digi.hu, www.facebook.com/digisport.hu, www.digisport.hu, www.digi.hu, anaphose.digisport.hu elérésű honlapon (a továbbiakban együttesen: „Honlap”). Továbbá az anh3[kukac]digisport[pont]hu e-mail címen


2. A Játékszabályzat hatálya:

2.1. A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Nyereményjátékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.


3. A Nyereményjátékokban résztvevő személyek köre:

3.1. Szereplőként:

3.1.1. A nap hőse című műsorban azok a tehetséges fiatal sportolók vehetnek részt, akiket a Szervező kiválaszt (a továbbiakban: „Szervező”).

3.2. Szavazóként

3.2.1. A Nyereményjátékban szavazóként részt vehet mindenki, aki a 14. életévét betöltötte (a továbbiakban: "Szavazó"), és
3.2.2. érvényesen regisztrál a http://anaphose.digisport.hu/regisztracio.php felületen és a szavazatát érvényesen leadja, valamint

Az érvényes regisztráció feltétele, hogy a szavazó használatban lévő, érvényes e-mail címet és magyarországi mobiltelefonszámot adjon meg, majd a megadott mobiltelefonszámot az SMS-ben megküldött kóddal hitelesítse.

3.2.3. a jelen Játékszabályzatot elfogadja és
3.2.4. vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak.

3.3. Szavazó és Szereplő a továbbiakban együttesen „Játékos”.

3.4. Az a Játékos, aki a 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével, vagy gondnokával együtt - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt - jogosult. Az a Szereplő, aki 14. életévét még nem töltötte be, a Nyereményjátékkal összefüggésben nem jogosult jognyilatkozatot tenni, nevében törvényes képviselője - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő – járhat el.

3.5. Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, USN Trade Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság valamint a Szervező cégcsoportjába tartozó más társaságoknál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.6. A Nyereményjátékban Szavazóként kizárólag magyarországi állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.

3.7. A Nyereményjátékban történő részvétel ingyenes.

3.8. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Nyereményjátékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján kizárni.

3.9. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást kezdeményezzen (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást indítson) azzal a Játékossal szemben, aki

3.9.1. a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Nyereményjáték során előnyhöz jutni,
3.9.2. más Játékos adataival, képmásával visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg,
3.9.3. bármely egyéb módon a Nyereményjáték szabályait megszegi, vagy bármilyen, a Szervező által tisztességtelennek minősített cselekményt követ el.

3.10. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 3.9. pontban meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.

3.11. A Játékosok az általuk tévesen vagy hibásan szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.


4. A Nyereményjáték időtartama:

4.1. A Nyereményjáték 2018. január 1-től 2019. január 31-ig tart.

4.2. A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték Időtartamának megváltoztatására.


5. A Nyereményjáték menete:

5.1. „A hét hőse” versenyzőire az adott héten hétfőn 00.01-től vasárnap 23.59-ig lehet szavazni.

5.2. „A hónap hőse” versenyzőire az adott hónapot követő 2. hét hétfőn 00.01-től vasárnap 23.59-ig lehet szavazni 2018. februárjától.

5.3. Egy személy érvényes regisztrációval naponta egy alkalommal szavazhat, de a hét minden napján megteheti ezt.

5.4. A szavazással összefüggő további tudnivalók elérhetőek a http://anaphose.digisport.hu/szavazas-menete-szabalyai.php oldalon.


6. A Nyeremény:

6.1. A Szervező az alábbi „Nyereményeket” sorsolja ki a Szereplők között:

6.1.1. Heti nyeremény: 1 darab DIGI Sportos ajándékcsomag
6.1.2. Havi nyeremény: 1 darab okostelefon, az USANotebook.hu felajánlásával
6.1.3. Fődíj: 12 x 100.000 Ft „ösztöndíj”, melyet a Szervező biztosít

6.2. A Szervező az alábbi „Nyereményeket” sorsolja ki a Szavazók között:

6.2.1. Heti nyeremény: 1 darab DIGI Sportos ajándékcsomag
6.2.2. Havi nyeremény: 1 darab 20.000 Ft értékű vásárlási utalvány az USANotebook.hu felajánlásával
6.2.3. Fődíj: 1 darab 2 in 1 laptop, az USANotebook.hu felajánlásával

6.3. A Nyereményre jogosult Játékos a továbbiakban: „Nyertes”.

6.4. A Szervező a 6.1 pontban megjelölt Nyereményeken kívül egyéb ajándéktárgyat nem sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.

6.5. A Nyeremény készpénzre nem váltható át és nem átruházható.


7. A kiválasztás, sorsolás és a Nyeremény átadásának menete:

7.1. A 6.1. pontban felsorolt nyereményekre az a Szereplő jogosult, akire az adott időszakban a legtöbb érvényes szavazatot leadták.

7.2. A 6.2. pontban megjelölt nyeremény Nyertesének sorsolása egy „véletlenszám-generátor” segítségével történik, két tanú jelenlétében.

7.3. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye.

7.4. A Szervező a sorsolást követően, a Honlapon, illetve e-mailben közzéteszi a Nyertes nevét, illetve telefonon értesíti a Nyertest. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 5 (azaz öt) napon belül nem jelez vissza, úgy a Szervező az adott Nyeremény tekintetében a soron következő Nyertest (a továbbiakban: „Pótnyertes”) értesíti a Nyereményről. A Pótnyertes kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. A Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy a Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyereményre. A Nyertes vagy a Pótnyertes elkésett visszajelzés esetén a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen igénnyel nem élhet.

7.5. A Nyeremény átvételére a Nyertes (Pótnyertes) határidőben történő visszajelzését követően kerül sor. A Nyereményt a Szervező a Nyertessel (Pótnyertessel) egyeztetett helyen és időpontban adja át, vagy postai úton küldi el.

7.6. A Nyeremény átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Pótnyertes) a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen igénnyel nem élhet.

7.7. A Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel és az USN Trade Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadása a fentiekben írt módon megtörténjen.

7.8. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékban történő részvétellel és a jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Nyeremény átvételének körülményei rögzítésre kerüljenek, és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező Honlapján illetve Facebook oldalán bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

7.9. A Szervező jogosult a Nyertes nevét a sorsolást követően közzétenni a Szervező Honlapján illetve Facebook oldalán.

7.10. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhetőek el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

7.11. A Nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre nem váltható. A Nyereményhez kapcsolódó személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége, a Nyeremény felhasználásának esetleges költségei) a Nyertest terhelik.


8. Személyes adatok kezelése:

8.1. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak illetve a www.digi.hu oldalon az "Adatvédelmi és Felhasználási feltételek" menüpont alatt elérhető hatályos Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.

8.2. A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Nyereményjáték során a célnak megfelelően, valamint a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje. A Játékos személyes adatainak elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történő kezeléséhez erre irányuló kifejezett nyilatkozata útján hozzájárulhat, azonban e hozzájárulás megadása nem feltétele a Nyereményjátékban való részvételnek.

8.3. A Nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a sorsolás folyamán és azt követően nyilvánosságra hozza, illetve, hogy a Nyeremény átadásához, a Nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezelje, azokat a USN Trade Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság számára, mint a Nyeremény biztosítója részére a Nyereménnyel kapcsolatos ügyintézés céljából átadja.

8.4. A Játékos a Játékszabályzatban foglalt adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Nyereményjátékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.

8.5. A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel egyidejűleg – a 8.2 pontban foglaltak alapján – kifejezett nyilatkozata útján hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szervező az email címére elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából, promóciós jelleggel információkat, ajánlatokat (DM leveleket), valamint Hírlevelet küldjön a Szervező csatornáival, szolgáltatásaival kapcsolatban. A Játékos a helyes megfejtés beküldésekor, illetve a későbbiek folyamán bármikor megtilthatja a reklám, promóciós jellegű megkeresések küldését, a hírlevélről leiratkozhat. E hozzájárulás megadása nem feltétele a Nyereményjátékban való részvételnek.

8.6. A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel egyidejűleg – a 8.2. pontban foglaltak alapján – kifejezett nyilatkozata útján hozzájárulhat, hogy a Szervező a nyereményjáték keretében megadott személyes adatait a Google hirdetések marketing kampányait szervező ügynökségnek továbbítsa. A Játékos e hozzájárulásának megadásával egyúttal tudomásul veszi, hogy az ügynökség a Nyereményjáték keretében megadott személyes adatait az elektronikus levél küldéséhez szükséges mértékben a Google Inc. és a Google csoport vállalkozásai részére továbbadja, abból a célból, hogy a közvetlen megkeresés módszerével számára a Szervező a Google felületeken keresztül elérhető értesítéseket küldjön legújabb akcióiról, innovációiról és személyre szabott ajánlatairól. A Játékos a fenti adattovábbításra irányuló hozzájárulást bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja. E hozzájárulás megadása nem feltétele a Nyereményjátékban való részvételnek.

8.7. A Játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek – 8.3. és a 8.6. pontban meghatározott adattovábbítás kivételével - nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli, illetve a 8.3. és a 8.6. pontban meghatározott adattovábbításra is kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a Szervező hatályos Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakkal összhangban kerül sor. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

8.8. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-50102/2012.


9. Vegyes rendelkezések

9.1 A Nyereményjátékban való részvétel a jelen általános Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

9.2 A Szervező fenntartja a jogot - de nem kötelezi magát -, hogy a Nyereményt nyilvános program keretében adja át a Nyertesnek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a Nyertes nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.

9.3 A Szervező bármely, a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

9.4 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Nyereményjátékot egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Játékszabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Honlapon. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.


Budapest, 2017. december 8.